முதுக​லை சமூகப் பணித் து​றை

 

புரட்சிகரமான சமூக மாற்றத்திற்கு ஆதரவு தாரீர்

Join Hands with Us to Make a Revolutionary Social Change !

Department of Social Work was started in Y2001 by Rev. Fr. K. C. George a veteran social worker, former Head of Social Work Department at Loyola College. It was then taken to its greater visibility by the headship of Rev. Fr. Johnson Parackal, Fr. John Peter & K. S. Ramesh, presently Dr. Sudha John Britto is heading the department.

More than 500 students have passed out in the disciplines of Community Development & Empowerment, Human Resource & Management and Medical & Psychiatric Social Work. They are serving presently in local / state /national /international level organisations as entry /middle level executives.

Presently, 80 students from various parts of India are undergoing the social work education. It is a co-education Department. There are 40 students in the first year and 40 students in the second year course. There are 5 full time faculties (3 female & 2 Male). 

தரமான சமூகப் பணியாளர்க​ளை தயார் ​செய்வதில் நாங்கள் கடு​மையாக முயற்சிக்கி​றோம்.

We strive to form professional social workers with optimal quality.


Contact

Dr. Sudha John Britto, Head of the Department து​றைத் த​லைவர்

மார் கிரி​கோரியசு கல்லுாரி
முகப்​பேர் ​மேற்கு
சென்​னை 600 037, தமிழ்நாடு, இந்தியா
PG Department of Social Work
Mar Gregorios College of Arts and Science
Block No. 8, Mogappair West
Chennai - 600 037, Tamilnadu, South India


+91 9840113287